สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต จัดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต จัดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………..

            วันที่ 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” ในการนี้นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต นายณพด ศุขนิคม เลขานุการชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด พร้อมซาลาเปา และเครื่องดื่มชา แก่นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลถลาง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

            ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มี “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”(จป.) ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อลดการประสบอันตราย และโรคเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งหากนับตั้งแต่วันที่กฎหมายฉบับแรกของการมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นวันครบรอบปีที่ 36 ของการมี จป.

           เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำมาซึ่งความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นบุคลากรที่สำคัญที่ช่วยดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการตามมาตรการ Bubble and Seals และมาตรการ Factory Sandbox ซึ่งพลังจากความร่วมมือนี้เองนับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤตสามารถเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไป