อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง, นายศุภชาติ กิจดำเนิน, ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง และนางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. รวมถึง ผู้บริหาร และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

           การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น จัดส่งบัญชีประสานโครงการซึ่งเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณานั้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 จำนวน 30 โครงการ

          นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับโครงการต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอมานั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต พร้อมผลักดันให้เกิดขึ้นทุกโครงการและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุด  หากโครงการใดที่เกินอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ก็จะดำเนินการประสานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”