อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

              เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และประธานกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต  เข้าร่วม

             สำหรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนด 7 องค์ประกอบในการประเมิน ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 7. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง