อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 10

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 10

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 10 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธิ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 1 นายมนู เขียวคราม เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 14 ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 15 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

               ทั้งนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ถึงฉบับที่ 9 ไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต มีความจำเป็นต้องดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว, ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองและด้านการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ได้พิจารณารับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 10 ของ อบจ.ภูเก็ต ทุกโครงการ