อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 1

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 1

                  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด” รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดย นายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

                 นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ภัยออนไลน์ อันตรายกว่าท่ีคิด” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยในเด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์ มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ สามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการกับสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยจากสื่อออนไลน์

               กลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 เป็นนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ระดับชั้น ม.1–3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 500 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ประกอบด้วย วิทยากรชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ต, วิทยากรชุดกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, วิทยากรชุดโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และวิทยากรพิเศษจากสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต