อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

               ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนรองรับบการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดปล่อยตัว พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 การจัดกิจกรรมเพื่อโครงการเพื่อรองรับการปล่อยตัวภายในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 แจ้งเวียนทุกจังหวัดตามหนังสือกรมทัณฑ์ที่ ยธ 07084/21002 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และผลการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564