อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ภูเก็ต

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

            ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ประกาศรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ประกาศผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน โดยสามารถยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับผู้ปกครองที่มายื่นจำนงเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 19 ราย

           ในการประชุมครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจากการที่ สพป.ภูเก็ต  ได้พิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับผู้ปกครองที่มายื่นความจำนงให้ สพป.ภูเก็ต จัดหาที่เรียนให้ ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดมีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ต่อห้อง ดังนั้น เพื่อให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.ภูเก็ต จึงขอเพิ่มจำนวนต่อห้อง จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” จากแผนการรับนักเรียน จำนวน 2 ห้อง 80 คน เป็น จำนวน 2 ห้อง 88 คน และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จากแผนการรับนักเรียน จำนวน 1 ห้อง 40 คน เป็น จำนวน 1 ห้อง 44 คน