อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

           กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งแห่ง โดยให้พิจารณาเรียงลำดับความโดดเด่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกฯ และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวัน 30 กรกฎาคม 2564

              ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้นำเสนอผลงานในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอผลงาน ด้านสาธารณสุข โครงการ “การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต” 2.เทศบาลเมืองกะทู้ เสนอผลงาน ด้านการศึกษา โครงการ “โรงเรียนพระราชทาน” และ 3.เทศบาลตำบลฉลอง เสนอผลงาน ด้านการศึกษา โครงการ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลอง”