อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus)

              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวชุติมา สนิทเปรม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลและจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus) ซึ่งมี นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนควบคุมกำกับดูแลและจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus) ใน 3 สาขา คือ ด้านการโรงแรม ที่พักและสถานที่จัดการประชุม ด้านยานพาหนะทางบก และด้านยานพาหนะทางเรือ โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันกำหนดให้กลุ่มคนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100%

             พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณากำหนดขอบเขตหน้าที่ของ SHA Plus Manager ให้มีหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ดูแลให้นักท่องเที่ยวพักให้ครบตามจำนวนคืนที่ลงทะเบียนใน CHABA ที่ได้ยื่น COE การเข้าประเทศและรายงานผ่านศูนย์ประสานงาน ต้องจัดรถไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินในวันที่มาถึง ต้องดูแลให้ลูกค้าอยู่ในห้องพักจนกว่าจะได้รับผลการตรวจจากสนามบินและห้ามบุคคลอื่นเข้าไปในห้องพักจนกว่าผลการตรวจจะออกมา ดูแลลูกค้าให้ไปรับการ Swab ที่ศูนย์ Swab ที่ทำการนัด หากลูกค้าไม่ยอมให้รายงานทาง EOC  ภายในวันรุ่งขึ้น ต้องไม่ให้ลูกค้าเช็คเอาท์จนกว่าผลการตรวจ covid-19 จะออก ในกรณีที่มีลูกค้าได้รับผลการตรวจ covid-19 เป็นบวก จะต้องประสานนักท่องเที่ยวให้เข้ารับการรักษาและทำการแยกกักกันกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเข้าโรงแรม ALQ รวมถึงมีหน้าที่สแกน APP  หมอชนะ ของลูกค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยทุกกระบวนการต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว