เทศบาลนครภูเก็ต​ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย​ที่​ 4 ประจำปี 2565​ โดยมี​ญัตติ​ในการประชุม​เพื่อพิจารณา​ถึง 16​ เรื่อง

เทศบาลนครภูเก็ต​ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย​ที่​ 4 ประจำปี 2565​ โดยมี​ญัตติ​ในการประชุม​เพื่อพิจารณา​ถึง 16​ เรื่อง

               วันที่​ 8 ธ.ค.65​ เวลา​10.00​ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น3 (ห้องใหญ่) นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิน ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ตเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและภาคประชาชน​ สื่อมวลชน​ เข้าร่วม

           นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิน ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีญัตติการประชุมที่สำคัญหลายประเด็น​ อาทิ

1.​ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลนครภูเก็ต ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อ​บัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2565
2.​ เรื่องญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566 หมวดงบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถกระเช้าพร้อมเครนไฮโดรลิค
3.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครภูเก็ต​ เพื่อเปลี่ยนตัวผู้เช่าและโอนสิทธิการเช่าแท่นตลาดสาธารณะ 1
4.​ เรื่องญัตติ การพิจารณาคัดเลือกและมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต
5.​ เรื่องญัตติ การพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต​ เพื่อค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ของศูนย์บริการกองสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตปี 2566 จำนวน 11 รายการ
6.​ เรื่องญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เอกชนบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาด 700 ตันต่อวัน เป็นระยะเวลา 15 ปี
7.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติ​รับมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 0.80 × 1.20 เมตร​ จำนวน 4 ตู้
8.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติ​จ่ายขาดเงินสะสม​ เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับ นางกุนนที ดนัยสวัสดิ์
9.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 6 โรงเรียน เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯและอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครภูเก็ต 1 จากสภาเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 1 รายการ
10.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต 11.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
11.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบระบายน้ำปลายคลองบางใหญ่ (PS)
12.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม​ เพื่อดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำตะกั่วป่า
13.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสามแยกท่าแครง
14.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลอง บางใหญ่บริเวณสะพานออมสินถึงสะพานพระอร่าม และบริเวณสะพานตลิ่งชัน
15.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาซอยตันจิ๋ว ถนนอำเภอ
16.​ เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างแนวกั้นดินคอนกรีต บริเวณรั้วติดถนนเชิงคีรีระบบผลิตน้ำประปาถนนดำรง

            สำหรับ​ ญัตติ​ 16​ เรื่อง​ ที่ได้กล่าวไปนั้น ทางทางเทศบาลจะได้นำงบประมาณไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้​ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป​ นายวรรณรัตน์​ ได้กล่าวสรุปทิ้งท้าย