โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้ ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์ เป็น ๘ เดือน

          ในห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องที่อยู่ในเขตเมืองกะทู้เป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ขาดเงินในครอบครัว สถานธนานุบาล หรือ โรงรับจำนำ เป็นสถานที่ที่หลายคนพึงพายามภาวะขัดสน เพื่อนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงหลายคนอาจจะติดขัดในการส่งเงิน ในภาวะที่ไปจำนำก่อนหน้าที่แล้ว

          เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด้วยการ ลดอัตราดอกเบี้ย   การเพิ่มวงเงิน  และขยายเวลาไถ่ถอน โดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่า “สำหรับมาตรการช่วยเหลือ ทางโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ดำเนินการดังนี้

         ๑. ลดอัตราดอกเบี้ย

หากเงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑๒๕ ต่อเดือน

หากเงินต้นมากกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน

หมดเขต  จนถึงมิถุนายน 2563

         ๒. การเพิ่มวงเงิน

        สามารถขอเพิ่มได้เฉพาะตั๋วจำนำที่ราคาจำนำยังไม่เต็มวงเงิน  โดยสามารถ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่า ขอเพิ่มเงิน พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งยอดที่สามารถเพิ่มวงเงินได้ แต่ผู้จำนำจะต้องชำระดอกเบี้ยตั๋วเดิมให้หมดก่อน ซึ่งดอกเบี้ยสามารถหักจากจำนวนเงินที่ขอเพิ่มได้

        ๓. การขยายระยะเวลา การไถ่ถอน   

ได้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอน   โดยแบ่งการขยายเวลาไถ่ถอนออกเป็น

  • สำหรับทรัพย์ของผู้ที่จำนำภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ จาก ๔ เดือน  ๓๐  วัน เป็น ๕  เดือน ๓๐  วัน
  • สำหรับทรัพย์ของผู้ที่จำนำภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒  ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ จาก ๔ เดือน  ๓๐  วัน เป็น ๗  เดือน ๓๐  วัน

         แต่หากผู้ที่จำนำ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้มาส่งดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา  ๕  เดือน ๓๐ วัน หรือ ภายในเดือน พฤษภาคม  ท่านสามารถ  ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ จาก ๔ เดือน  ๓๐  วัน เป็น ๗   เดือน ๓๐  วัน  ได้ทันที

นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ตระหนักถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นหน้าที่สำคัญที่ทางเทศบาลฯ จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และ ได้เตรียมเรื่องวงเงินให้กับโรงรับจำนำให้เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ”