อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต คณะครูโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม มีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อบจ.ภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย