PKRU วาดศิลป์ภูมิทัศน์ รร.บ้านไม้ขาว โปรโมท Phuket Expo 2028 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) PKRU วาดศิลป์ภูมิทัศน์ รร.บ้านไม้ขาว โปรโมท Phuket Expo 2028

PKRU วาดศิลป์ภูมิทัศน์ รร.บ้านไม้ขาว โปรโมท Phuket Expo 2028

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) PKRU วาดศิลป์ภูมิทัศน์

รร.บ้านไม้ขาว โปรโมท Phuket Expo 2028

                 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ประชาสัมพันธ์งาน Word Expo 2028 Phuket, Thailand อีกทั้งยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์

                สำหรับรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้น​ กิจกรรมจิตอาสาด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “Volunteer Tourism เที่ยวปันน้ำใจ เที่ยวจิตอาสา” โดยมูลนิธิบ้านอาจ้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ,Brandage และผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านไม้ขาวทุกคน

                PKRU หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศิลปะบนผนังของสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ ชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็ก ๆ ที่จะผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเราได้เป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket, Thailand ได้ตามเป้าหมาย

“Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity”

ข้อมูลและภาพจากไลน์​กลุ่ม
ภูเก็ต​ราชภัฏ