ทน.ภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒)

        เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒) ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายวิสุทธิ์ พรหมทอง รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗

         สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้โดยมีวาระที่๑ เรื่อง รายงานยอดเงินอุดหนุนและรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันรายการจ่ายขาดเงินสะสมและวาระที่ ๒ เรื่องญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่๓ เรื่อง ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ